Regulamin korzystania z artykułów prasowych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

„Tygodnik Siedlecki” jest publikacją periodyczną w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej jako: p.a.p.p) oraz  internetowym serwisem prasowym będącym mutacją wydania papierowego ( w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24; dalej jako: Prawo prasowe), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Siedlcach  wydawanym przez Wydawniczą Spółdzielnię Pracy „Stopka” Siedlcach

Ochrona prawna

„Tygodnik Siedlecki” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub Internetowego serwisu prasowego, podlega ochronie prawnej określonej zarówno w p.a.p.p., jak i w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (Dz. U. nr 128 poz. 1402) a także ochronie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503).

Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości wydania „Tygodnika Siedleckiego” lub jego fragmentów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w p.a.p.p, bez zgody wydawcy jest zabronione. Wyjątki od wyłącznego prawa wydawcy nie mogą naruszać normalnego korzystania z publikacji oraz godzić w słuszne interesy wydawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wydawca przedstawia niniejszy regulamin i uznaje, że – w przypadku niektórych rodzajów korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego – stosowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie narusza jego słusznych interesów oraz normalnego korzystania z utworu.

I. SŁOWNIK POJĘĆ ZDEFINIOWANYCH W REGULAMINIE KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH
1. Prasa oznacza dzienniki, czasopisma i Internetowe serwisy prasowe, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do postanowień art. 20 Prawa prasowego oraz programy radiowe i telewizyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r., nr 7, poz. 34.);
2. Materiałem prasowym jest materiał prasowy w rozumieniu Prawa prasowego opublikowany w „Tygodniku Siedleckim”
3. Artykułem jest Materiał prasowy będący utworem w rozumieniu p.a.p.p., w szczególności prezentujący opinie, poglądy, ustalenia lub stanowisko twórcy na określony temat, a także sprawozdanie lub wywiad;
4. E-wydanie jest to cyfrowa postać egzemplarza dziennika lub czasopisma. E-Wydanie jest elektroniczną bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz stanowi utwór w rozumieniu p.a.p.p.;
5. Internetowy serwis prasowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet pod określonymi w stopce serwisu lub regulaminie domenami, będący prasą w rozumieniu Prawa prasowego dostępny wyłącznie dla Użytkowników serwisu;
6. Serwis internetowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet, niebędący prasą w rozumieniu Prawa prasowego;
7. Przedrukiem jest rozpowszechnienie w Prasie przez wydawcę – w celach informacyjnych i w oryginale – całości lub co najmniej 20%-części Artykułu wcześniej rozpowszechnionego w Prasie przez innego wydawcę;
8. Przeglądem prasy są tworzone w celach informacyjnych artykuły bądź audycje, zestawiające informacje na temat tych publikacji i utworów, zawierające ich tytuły, imiona i nazwiska ich autorów (pseudonimy), zaczerpnięte z nich cytaty z ich źródłami oraz komentarze autora przeglądu;
9. Opracowaniem artykułu jest utwór powstały w wyniku adaptacji, tłumaczenia, omówienia lub innego przerobienia. Opracowaniem artykułu jest także przejęcie informacji zawartej w Artykule, wraz z przejęciem układu i struktury jej przedstawienia (tzw. sparafrazowanie). Opracowanie artykułu wymaga podania przypisu, zawierającego tytuł utworu pierwotnego, imię i nazwisko (pseudonim) jego autora oraz źródło;
10. Cytat oznacza urywek rozpowszechnionego Artykułu lub rozpowszechniony drobny Artykuł w całości, przytoczony w innym utworze stanowiącym samoistną całość, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, z podaniem imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy oraz źródła;
11. Prostą informacją prasową, niepodlegającą ochronie prawa autorskiego, jest Materiał prasowy pozbawiony cech indywidualnej twórczości, np. programy telewizyjne, teatralne i kinowe, notowania giełdowe i walutowe, informacje o wypadkach, komunikaty o pogodzie, proste ogłoszenia i wiadomości, sondażowe wypowiedzi czytelników, słuchaczy lub widzów – z zastrzeżeniem ochrony sposobu wyrażenia, w tym w szczególności ochrony układu graficznego oraz danych stanowiących zawartość chronionej bazy danych;
12. Fotografią reporterską jest fotografia będąca uchwyceniem „na gorąco” obserwowanego zdarzenia, migawką tego, co się działo, a nie tłem, w którym wcześniej rozwijała się akcja;
13. Uprawnionym jest wydawca Prasy oraz – w przypadku, gdy wydawca Prasy nie nabył autorskich praw majątkowych albo licencji wyłącznej do Artykułu – podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja wyłączna do Artykułu;
14, Strona znormalizowanego maszynopisu to tekst w postaci kartki maszynopisu zawierający 1.800 znaków ze spacjami lub plik elektroniczny zawierający tekst składający się z 1.800 znaków ze spacjami;
15. Objętość artykułu – liczba znaków ze spacjami w Artykule; 
© - znak zastrzeżenia praw autorskich; 
℗ - znak odpłatności;
18. ©℗ - umieszczenie takich dwóch znaków przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.tygodniksiedlecki.com i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
19. Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna lub osoba upoważniona przez Użytkownika Instytucjonalnego będąca subskrybentem lub prenumeratorem serwisu.
20. Użytkownik Instytucjonalny – podmiot, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub osobą prawną, udostępniającą pracownikom lub współpracownikom dostęp do Serwisu;
21. Subskrypcja Serwisu oznacza wyrażanie zgody przez użytkownika  na zasady dotyczące korzystania z tego Serwisu w tym w szczególności politykę prywatności i akceptację plików cookies. Zgoda na subskrypcję może wymagać  korzystania  z Serwisu  za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika lub akceptacji przez Użytkownika plików cookies;.
22. Prenumerata Serwisu oznacza uzyskanie dostępu do Serwisu za odpłatnością w tym w szczególności w systemie „paywall”;
23. Wydawca – Wydawnicza Spółdzielnia Pracy Stopka, ul Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce, tel. 25 6328719, fax 25 6402411, e-mail: tygodnik@siedlecki.pl; tygodnik@siedlecki.cc
24. SW REPROPOL – Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL (dane kontaktowe: ul. Foksal 3/5 00- 366 Warszawa, tel (+48 22) 828 59 33 fax (+48 22) 827 87 18, e mail: biuro@swrepropol.pl, NIP 525 234 37 42) – organizacja zbiorowego zarządzania reprezentująca Wydawcę.

II. Zasady korzystania z „Tygodnika Siedleckiego” przez osoby fizyczne w celach związanych z użytkiem osobistym.

Stosownie do treści art. 23 p.a.p.p. osoby fizyczne niebędące Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z „Tygodnika Siedleckiego” w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, mogą korzystać z „Tygodnika Siedleckiego” jako bazy danych i E-wydania „Tygodnika Siedleckiego” lub Internetowego Serwisu Prasowego „Tygodnika Siedleckiego” jako elektronicznej bazy danych w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym, pod warunkiem, iż „Tygodnik Siedlecki”, E-wydanie „Tygodnika Siedleckiego” lub treści z Internetowego Serwisu Prasowego „Tygodnika Siedleckiego” zostały pozyskane w sposób legalny i z legalnego źródła.

Osobom fizycznym, które nie są Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z „Tygodnika Siedleckiego” lub E-wydania „Tygodnika Siedleckiego” lub Internetowego Serwisu Prasowego „Tygodnika Siedleckiego” w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, Wydawca udziela bezpłatnej zgody na korzystanie z Materiałów Prasowych składających się na zawartość E-Wydania „Tygodnika Siedleckiego” lub Internetowego Serwisu Prasowego „Tygodnika Siedleckiego” poprzez używanie odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Fb, Google+) umieszczonych przy tych Materiałach Prasowych.

III. Zasady korzystania z „Tygodnika Siedleckiego”w celu dalszego rozpowszechniania przez Prasę i w Internecie oraz cytowania w ramach dozwolonego użytku publicznego.

1) PRZEDRUKI

a) Dalsze rozpowszechnianie Artykułów oznaczonych znakami ©℗ bez uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL, jest zabronione, chyba że zostanie uiszczona opłata zgodna z cennikiem; dotyczy to również Aktualnych Artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne.
b) Cennik, o którym mowa w punkcie a) zamieszczony jest na stronie www.tygodniksiedlecki.com /tygodnik opłaty należy wnosić na podane w cenniku konto bankowe, stosownie do wzoru stanowiącego załącznik do cennika; równocześnie należy przesłać do Wydawcy lub SW REPROPOL dane umożliwiające wystawienie faktury VAT;
c) W celu uzyskania licencji, o której mowa w punkcie a), należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;
d) Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym Fotografii reporterskich, jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji Uprawionego. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL; 
e) Aktualnym artykułem jest Artykuł na aktualny temat polityczny, gospodarczy lub religijny: 
- przez 24 godziny od dnia wydania „Tygodnika Siedleckiego” lub dokonania aktualizacji e-wydania „Tygodnika Siedleckiego” lub Internetowego Serwisu Prasowego „Tygodnika Siedleckiego” przed momentem Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w Internetowym serwisie prasowym, dzienniku, programie radiowym i telewizyjnym,
- 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w tygodniku,
- 14 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w dwutygodniku,
- 31 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w miesięczniku,
- 90 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w kwartalniku lub w czasopiśmie o rzadszej częstotliwości.
f) Terminy określone w pkt. e) mogą ulec wydłużeniu, o ile podmiot dokonujący Przedruku wykaże, że temat Artykułu z uwagi na swoją specyfikę jest nadal aktualny;
g) Przedruk Artykułu wymaga podania źródła tzn. nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego rozpowszechnienia, nr strony (o ile to możliwe) oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu. 

2) PRZEGLĄDY PRASY

a) Przeglądy prasy są możliwie w prasie drukowanej, w programach radiowych i telewizyjnych;
b) Udostępnianie Cytatu z Artykułu w ramach Przeglądu prasy jest możliwe, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi potrzeby zapoznania się z Artykułem;

3) OPRACOWANIE

a) Rozpowszechnianie Opracowania Artykułu wymaga licencji Wydawcy. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;
b) Sporządzanie i rozpowszechnianie opracowania publikacji periodycznej jest zabronione.

4) CYTAT
a) Cytowanie rozpowszechnionego Artykułu jest możliwe w Prasie oraz w Serwisach internetowych będących utworem w rozumieniu p.a.p.p. lub w utworach publikowanych w Serwisach internetowych w celu krytyki lub recenzji;
b) Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może zastępować potrzeby zapoznania się z tym Artykułem;
c) Cytat z rozpowszechnionego Artykułu – z zastrzeżeniem pkt. d)-f) poniżej – nie może przekraczać 5% objętości tego Artykułu i jednej strony znormalizowanego maszynopisu, ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany. Wszystkie cytaty z Artykułów rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50% zawartości tego utworu. 
d) Z zastrzeżeniem pkt. f) poniżej, Cytat z Artykułu, przekraczający 5% objętości Artykułu lub jedną stronę znormalizowanego maszynopisu może zostać potraktowany jako dozwolony dla Prasy Przedruk, o ile spełnia on warunki określone w III pkt 1) powyżej z zachowaniem przewidzianych tam zastrzeżeń i warunków, w szczególności tych, które dotyczą odpłatności. 
e) Co do zasady uznaje się, że zamieszczanie w Internetowym serwisie prasowym lub Serwisie internetowym urywków o objętości nieprzekraczającej 11 słów rozpowszechnionych w Artykule, mieści się w prawie cytatu, pod warunkiem zamieszczenia linku do strony głównej serwisu zawierającego Artykuł oraz deep linku do Artykułu, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych leżących po stronie Internetowego serwisu prasowego, z którego pochodzi Artykuł.
f) Cytaty przekraczające objętości określone w pkt c) powyżej, mogą być stosowane, o ile podmiot dokonujący Cytatu wykaże, że taki rozmiar Cytatu z Artykułu jest usprawiedliwiony przez szczególny cel, nie narusza normalnego korzystania z Artykułu lub uzasadnionego interesu Uprawnionego. 
g) Powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystywanie nieistotnej, co do jakości lub ilości, części E-wydania, poprzez cytowanie zawartości E-wydania, uznaje się – w ocenie Wydawcy – za sprzeczne z normalnym korzystaniem z  E-wydania jako elektronicznej bazy danych i naruszające słuszne interesy producenta bazy oraz – w związku z tym – za stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5) MONITORING MEDIÓW
 
Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie „Tygodnika Siedleckiego” lub jego fragmentów w formie cyfrowej w celu świadczenia bądź korzystania z usług monitorowania mediów, wymaga uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL.


Siedlce, 10 lutego 2015 r.                                                             Zarząd Wydawniczej Spółdzielni Pracy „Stopka”

Jak zakupic licencję do treści?

Co, gdzie, kiedy

Sonda

Czy Twoim zdaniem napływ imigrantów z Azji i Afryki zwiększyłby poziom przestępczości w Polsce?


Zobacz komentarze (10)
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.