Regulamin zakupu e-wydania

REGULAMIN zakupu e-wydania „Tygodnika Siedleckiego” 

poprzez serwis internetowy www.tygodniksiedlecki.com

§ 1

ZAPISY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa sposób korzystania z serwisu internetowego „Tygodnika Siedleckiego”, w tym zamawiania dostępnych w Serwisie Utworów.
2. Właścicielem Serwisu jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Armii Krajowej 11 zarejestrowana w KRS za nr 0000169420, płatnik VAT nr NIP 821-000-80-06, będąca wydawcą „Tygodnika Siedleckiego

§ 2

PODSTAWOWE DEFINICJE

1. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
2. Wydawca – Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka”, właściciel Serwisu.
3. Utwór – dzieło takie jak e-wydanie, do którego dostęp można uzyskać poprzez Serwis.
4. SMS Premium – sposób płatności za usługi dostępne w serwisie, polegający na wysłaniu określonej informacji tekstowej na podany w Serwisie numer telefonu.
5. Kod dostępu – ciąg znaków alfanumerycznych pozyskany np. od Wydawcy lub otrzymany przez Użytkownika w wiadomości zwrotnej po wysłaniu SMS Premium w celu opłacenia usługi dostępu do e-wydania.

§ 3

SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU
1. W ramach Serwisu, Wydawca przekazuje Użytkownikowi dostęp do Utworów.
2. Treść udostępnianych Utworów będących e-wydaniami, jest analogiczna do odpowiadających im wydań drukowanych, przy czym ich treść może być dostosowana do specyfiki dystrybucji drogą elektroniczną poprzez dodanie lub usunięcie dodatków tematycznych, promocyjnych lub reklamowych. E-wydania nie zawierają dodatków na płytach CD i DVD, książek, map, insertów, próbek produktów itp.
3. Użytkownik może zakupić w Serwisie dostęp do Utworów, będących bieżącymi lub archiwalnymi e-wydaniami w formie pojedynczych egzemplarzy oraz pakietów.
4. Dokonując zakupu e-wydań oraz nabywając pakiet e-wydań, Użytkownik:
 – otrzymuje możliwość zapoznania się z treścią e-wydań  w formie pobieralnych plików;
 – nie uzyskuje praw autorskich do elementów ani całości danych egzemplarzy tytułów prasowych;
 – nie może upowszechniać tych treści bez zgody Wydawcy.
5. Umowa na świadczenie usług w ramach Serwisu zawierana jest w drodze przyjęcia przez Użytkownika oferty Wydawcy. Przyjęcie oferty Wydawcy, świadczone na zasadach określonych w niniejszym regulaminie następuje poprzez: zamówienie e-wydania i dokonanie zapłaty według cennika Serwisu.
6. Użytkownik ma do dyspozycji dwa sposoby zakupu e-wydania
 – w formie przedpłaty na określoną liczbę numerów (za 5/10 /15 wydań),
 – jednorazowy zakup poprzez SMS-a
7. Każde e-wydanie numeru „TS” składa się z dwóch oddzielnych plików w formacie PDF: magazyn i reklama.
8. Wydawca zastrzega sobie prawo zaprzestania dystrybucji zakupionego przez Użytkownika pakietu w trakcie jej trwania. W takim przypadku, Wydawca zwróci Użytkownikowi wartość niezrealizowanej części pakietu i jeżeli do transakcji była wystawiona faktura, wystawi fakturę korygującą.

§ 4

JEDNORAZOWY ZAKUP POPRZEZ SMS Premium
1. Obsługę zakupu e-wydań prowadzi firma Bild Presse Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17. zgodnie z umową.
2. Użytkownik wysyła SMS-a o treści: PDF na numer 7248.
3. Koszt wysłania SMS-a to 3 zł + Vat (3,69 z Vat).
4. W zwrotnym SMS-ie Użytkownik otrzyma kod dostępu, który należy wpisać w odpowiednie pole na stronie www. Należy też podać adres e-mail, na który będzie wysłana wiadomość z linkami.
5. Jeśli kod będzie poprawny, Użytkownik otrzyma maila z linkami, pozwalającymi na pobranie plików e-wydania.
6. Każdy plik można pobrać maksymalnie 3 razy.
§ 5
E-wydanie jest dostępne od godziny 6.00 w dniu ukazania się wydania papierowego.

§ 6

REKLAMACJE
1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w Regulaminie
zakupu e-wydania (w tym wad i usterek plików). Reklamacje powinny być składane: pocztą elektroniczną
– na adres: tygodnik@24ts.pl lub listownie, na adres: WSP „Stopka”, ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce, z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.
3. Użytkownik może odstąpić od tej umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, przy czym: jeżeli plik został pobrany przez Użytkownika – Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 4 (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm). Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 przysługuje wyłącznie konsumentom.
4. W celu rezygnacji z umowy, Użytkownik powinien wysłać pisemne oświadczenie o treści: „Rezygnuję z umowy na zakup e-wydania zakupionych z adresu e-mail: ….”. Oświadczenie należy przesłać listem na adres: WSP „Stopka”, ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce, z dopiskiem „Rezygnacja z e-wydania”.
5. Zwrot pieniędzy, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej rezygnacji, zostanie wykonany w okresie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia przyjęcia rezygnacji, w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE
1. Użytkownik może korzystać z utworów, do których uzyskał dostęp, jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabronione jest w szczególności udostępnianie publicznie utworów lub ich części poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w Ustawie.
2. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikowi, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Wydawcy.

§ 8

POLITYKA PRYWATNOŚCI
WSP „Stopka”, operator serwisu sprzedaży e-wydania „Tygodnika Siedleckiego”, przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie, są przetwarzane zgodnie z RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) przez Wydawniczą Spółdzielnię Pracy „STOPKA” (zwany dalej operatorem) z siedzibą w Siedlcach przy ul. Armii Krajowej 11, wpisaną do Rejestru KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000169420. WSP STOPKA informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. rozporządzeniem.
Podanie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika rejestrującego się w serwisie.
Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Odwołanie zgody będzie skutkowało zamknięciem konta użytkownika w serwisie www.tygodniksiedlecki.com.
Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań, dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych.
Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Wydawcę wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach Wydawcy, w tym w marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług.
Przetwarzane przez Wydawcę dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
Wydawca gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
Wydawca stosuje niekiedy mechanizm plików przechowywanych na dysku komputera Użytkownika (tzw. „cookies”) służących, zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach zewnętrznych, do których odnośniki zawarte są w Serwisie.
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: tygodnik@siedlecki.pl

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prośbę o wsparcie, reklamacje i pomoc techniczna oraz kontakt z Wydawcą w sprawie dostępności e-wydań Użytkownik może uzyskać pisząc na adres poczty elektronicznej tygodnik@siedlecki.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Wydawca niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Wydawca zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany w § 9 powyżej.
Niniejszy regulamin może być w każdym czasie, w całości lub w części jednostronnie zmieniany przez Wydawcę. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych Serwisu.

Co, gdzie, kiedy

Sonda

Czy Twoim zdaniem napływ imigrantów z Azji i Afryki zwiększyłby poziom przestępczości w Polsce?


Zobacz komentarze (10)
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.